Zákaznický servis: 8:00 - 18:00 Pondelok - Piatok, +420 773 628 872.         Informácie k prvej objednávke nájdete TU

x

Reklamační podmínky

 

obchodní společnosti Natures Care CZ, s.r.o.

se sídlem Hlavní 15, 768 04 Střílky

identifikační číslo: 26288605

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: C 41910

(dále jen: „prodávající“)

 

1. Úvodní ustanovení

Reklamační podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv, ve kterých společnost Natures Care CZ s.r.o. vystupuje jako prodávající, který dodává zboží ze své nabídky odběratelům v postavení kupujících (dále jen „kupující“). Vzhledem k postavení kupujícího, který kupuje zboží při své podnikatelské činnosti, nevztahují se na vztah mezi kupujícím a prodávajícím ustanovení pododdílu 5 § 2158 a násl. „Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Kontrola zboží

2.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané osobním odběrem a přesvědčit se o jeho množství a vlastnostech bezodkladně po jeho převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu, jde-li o osobní odběr, v místě odběru zboží prodávajícímu neprodleně vytknout.

2.2. Při dodání zboží prostřednictvím dopravce je kupující při převzetí zboží od dopravce povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci a uvést tuto skutečnost na doklad, který dopravci podepisuje, případně postupovat způsobem odpovídajícím podmínkám příslušného dopravce. Bezvýhradným podpisem dokladu dopravci kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Odmítnutí převzetí z důvodů zjevných vad zásilky se nepovažuje za odstoupení od smlouvy. V takovém případě prodávající kupujícímu dodá zboží znovu poté, co se mu vrátí původní zásilka, přičemž překročí-li z tohoto důvodu termín dodání, nenachází se v prodlení s dodáním zboží.

2.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží dodané prostřednictvím dopravce a přesvědčit se o jeho množství a vlastnostech bezodkladně po jeho převzetí. Kupující je povinen uplatnit nároky z vad množství, nejde-li o částečnou dodávku dle Všeobecných obchodních podmínek, druhu a jakosti (není-li krytá zárukou) dodaného zboží do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem. Kupující je povinen nároky z vad zboží ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně s popisem vady.

2.4. Prodávající kupujícímu zjištěnou a prodávajícím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží, nejde-li o částečnou dodávku ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek, nebo výměnou bezvadného zboží za zboží vadné, případně v jiném druhu dodané.  V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení, neporušené, nepoškozené a neotevřené. V případě, že takto vrácené zboží bude porušené nebo nebude v původním balení, má se za to, že ohledně tohoto zboží byla mezi stranami uzavřena kupní smlouva a prodávající je oprávněn kupujícímu uvedené zboží dodat zpět a vyúčtovat kupní cenu a náklady dodání (včetně opakovaných nákladů) v plné výši dle účinných cen zveřejněných na webovém rozhraní obchodu, nedohodnou-li se strany jinak. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

2.5. Pokud kupující zboží neprohlédne dle odst. 2.1. až 2.3. těchto Reklamačních podmínek, ani tuto prohlídku nezajistí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. V případě vad, které existují na zboží již při jeho převzetí, ale projevily se později, je kupující povinen reklamovat tyto vady u prodávajícího do 3 dnů poté, co mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při prohlídce, kterou byl kupující povinen uskutečnit. Skryté vady lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od dodání zboží.

3. Záruční doba

3.1. Záruka za jakost vzniká prohlášením poskytovatele záruky, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu. Záruka za jakost se vztahuje jen na zboží, u něhož to bylo ujednáno, případně byla u něj vyznačena minimální použitelnost či trvanlivost.

3.2. Záruční doba u zboží, které má povahu kosmetického přípravku, je určena datem, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci („datum minimální trvanlivosti“). Tato záruka je podmíněna dodržením podmínek, za kterých bude uvedená trvanlivost zaručena. U kosmetických přípravků, u nichž není údaj o minimální trvanlivosti povinný, je údaj o době, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele, označen symbolem otevřeného kelímku.

3.3. Záruční doba u zboží, které má povahu potravin, které podléhají rychlé zkáze, je určena datem, do kterého je nutné je spotřebovat (datum použitelnosti). Záruční doba u zboží, které má povahu jiných potravin a doplňků stravy, je určena „datem minimální trvanlivosti“. Tato dle tohoto bodu Reklamačního řádu je podmíněna dodržením podmínek, za kterých bude uvedená použitelnost nebo trvanlivost zaručena.

3.4. Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodů nižší jakosti nebo použité, poskytuje se záruka za jakost jen v případech výslovně uvedených.

3.5. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího (při osobním nákupu) anebo dnem převzetí zboží kupujícím od dopravce anebo dnem, kdy kupující měl zboží od dopravce převzít, ale z důvodů ležících na jeho straně zboží nepřevzal.

3.6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

4. Práva z vadného plnění

4.1. V případech, na které se nevztahuje záruka za jakost, řídí se práva kupujícího z vadného plnění prodávajícího obecnými ustanoveními občanského zákoníku s odchylkami sjednanými v těchto Reklamačních podmínkách.

4.2. Práva z vadného plnění musí kupující uplatnit nejpozději do uplynutí doby stanovené v občanském zákoníku, nestanoví-li Reklamační podmínky něco jiného nebo není-li poskytnuta záruka za jakost, kdy vadu krytou zárukou musí kupující vytknout poskytovateli záruky ve lhůtě určené délkou záruční doby.

5. Postup reklamace

5.1. Reklamaci lze uplatnit jen písemně e-mailem či faxem. Při písemné a elektronické reklamaci je nutno uvést č. dodacího listu, č. faktury a označit vadné zboží č. dle dodacího listu. Vadu je nutno popsat a současně s oznámením vady musí kupující sdělit, jaké právo z vadného plnění uplatňuje. Prodávající je oprávněn požadovat fotodokumentaci vady. Kupující je oprávněn odchylně od občanského zákoníku požadovat pouze dodání nové věci bez vady (výměnu) nebo dodání chybějící věci. V případě, kdy kupující požaduje výměnu, je povinen vrátit vadné zboží na své náklady ve stavu, v jakém je obdržel, tj. v originálních obalech, přičemž při nedodržení této povinnosti odpovídá kupující za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci při vyřizování reklamace. V případě vrácení zboží s poškozeným ochranným obalem, může v závislosti na rozsahu poškození též prodávající reklamaci odmítnout jako neoprávněnou. Není-li z objektivních důvodů možné řádně uplatněnou a uznanou reklamaci vyřídit výměnou věci na náklady prodávajícího, případně dodáním chybějící věci, poskytne prodávající kupujícímu v závislosti na rozsahu vady dle vlastního uvážení buďto přiměřenou slevu nebo vrácení kupní ceny proti vrácení zboží ve formě opravného daňového dokladu.

5.2. Bez ohledu na shora uvedené platí, že prodávající, jakožto velkoobchodní distributor, odpovídá pouze maximálně v takovém rozsahu, v jakém odpovídá za vady zboží dodavatel prodávajícího. Neuzná-li dodavatel prodávajícího vadu, neodpovídá za ni ani prodávající. Kupující se pro takovýto případ neuznání vady dodavatelem prodávajícího výslovně vzdává svých práv z vadného plnění vůči prodávajícímu.

5.3. Prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů ve výši 500,- Kč bez DPH za každý případ, kdy se při řešení reklamace prodávajícím ukáže, že a) zboží nemělo žádnou vadu a/nebo b) pokud se jednalo o uplatnění práva ze záruky za jakost po záruční době a/nebo c) rovněž dále v případě, kdy vada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím v rozporu s určenými podmínkami skladování, manipulace apod. Vynaloží-li prodávající vyšší výdaje, je kupujícím povinen zaplatit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady související s reklamačním řízením.

6.  Změna a účinnost Reklamačních podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo VOP, Dodací podmínky i Reklamační podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem, judikatury nebo při změně způsobu obchodování a obchodní politiky prodávajícího nebo jeho dodavatelů. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající zveřejní vhodným způsobem (na internetových stránkách prodávajícího, oznámením ve zprávě elektronické pošty, oznámením v dodacím listu, prostřednictvím obchodního zástupce či jiným vhodným způsobem). Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných podmínek, tento nesouhlas sdělit prodávajícímu ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl nebo objektivně mohl dozvědět. Neučiní-li tak, má se za to, že kupující změny či doplňky akceptoval. Sdělí-li prodávající svůj nesouhlas, považuje se tento nesouhlas za výpověď rámcové kupní smlouvy s výpovědní lhůtou 15 dní.

Tyto reklamační podmínky jsou účinné od 1.2.2023.

NaturesCare.sk

MenuX

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám pomáhají s jejich vylepšováním. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko "OK, souhlasím" udělujete tento souhlas.

Nastavení OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, abychom webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Ovlivňuje funkce:
  • Konfigurační cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Analytics - analytická návštěvnost
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Používáme rovněž soubory cookie a další technologie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro Vás výjimečné nákupní zkušenosti. Díky použití personalizovaných souborů cookie se můžeme vyvarovat vysvětlování nežádoucích informací, jako jsou neodpovídající doporučení výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky. Navíc nám používání personalizovaných souborů cookie umožňuje nabízet Vám dodatečné funkce, jako například doporučení výrobků přizpůsobených Vašim potřebám. 
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamní) cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
Ovlivňuje funkce:
  • Google Ads